Jobbird

Concurrentiebeding

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Als je in vaste dienst treed bij een werkgever kun je te maken krijgen met een concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd. Als je je hier niet aan houdt krijg je een fikse boete op je dak, dus het is goed om je bewust te zijn van de regels waaraan jij je moet houden. Maar wat is een concurrentiebeding nou eigenlijk? Kun je een concurrentiebeding omzeilen of weigeren en hoe lang is een concurrentiebeding rechtsgeldig? Wij leggen het je uit én geven je zelfs een voorbeeld van een officieel concurrentiebeding. Lees verder, dan vertellen we je alles wat je moet weten.

Alle vacatures

Dit zijn de regels

De officiële betekenis van een concurrentiebeding is: “het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige.” Simpel gezegd betekent dit dat je onder een concurrentiebeding niet mag concurreren met je werkgever. Zo mag je bijvoorbeeld niet gaan werken voor een concurrent of zelf je eigen concurrerende bedrijf opzetten. Een concurrentiebeding wordt voor je contract ingaat afgesproken. Je spreekt dan ook meteen af hoe lang het deze geldig is en aan welke regels je je moet houden als je bij een andere werkgever aan het werk gaat.

Aan een concurrentiebeding zitten voor de werkgever een aantal voorwaarden verbonden. Zo is een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig als:

 • Het beding schriftelijk in je contract is opgenomen.
 • Je ouder bent dan 18 jaar op het moment dat het contract ingaat.
 • Het contract voor onbepaalde tijd is. Bij een contract voor bepaalde tijd moet er een sterke motivatie zijn voor het concurrentiebeding.

 

Wat staat er in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staat omschreven wat je wel en niet mag doen als je gaat werken bij een andere werkgever. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het soort werk dat je mag doen.
 • Het type nieuwe werkgever waarbij je mag werken (dus geen concurrent).
 • De omgeving waarin je mag werken.
 • De tijd waarin het concurrentiebeding geldt.
 • Welke werkzaamheden en activiteiten je wel of niet mag uitvoeren.

 

Als je je niet houdt aan het concurrentiebeding, riskeer je een boete. De hoogte van deze boete staat beschreven in je contract. Hoe streng jouw concurrentiebeding is, hangt af van de werkgever. Zo mag je vrijwel nooit voor een concurrent gaan werken, maar mag je in sommige gevallen ook niet in dezelfde branche of een soortgelijke functie aan het werk. Wel moeten er duidelijke grenzen aan het concurrentiebeding zitten, zodat het voor zowel de werkgever als jouzelf duidelijk is wat nou precies wel en niet mag. De werkgever bepaalt zelf de regels voor het concurrentiebeding, maar houdt zich hierbij wel aan een bepaalde maatstaf. Zo zal het concurrentiebeding in de meeste gevallen niet langer dan een jaar na ontslag geldig blijven.

Als je geen concurrentiebeding hebt, mag je bij een concurrerend bedrijf werken of zelf een bedrijf opzetten. Maar zelfs zonder concurrentiebeding moet je je houden aan een aantal regels. Zo mag je jouw ex-werkgever niet ‘onrechtmatig beconcurreren’. Je mag niet de hele klantenlijst van je ex-werkgever afbellen om nieuwe klanten binnen te halen op je nieuwe werk, of een concurrerend bedrijf opzetten terwijl je nog bij je werkgever in dienst bent. Kort gezegd mag je niet gebruikmaken van de bedrijfsgeheimen van je oud-werkgever om deze te beconcurreren.
 

Een concurrentiebeding voor (on)bepaalde tijd

Of jouw werkgever überhaupt een concurrentiebeding in jouw contract mag zetten, hangt af van het type contract dat je hebt. Zo komt een concurrentiebeding bij een contract voor onbepaalde tijd vaak voor, maar is een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract meestal niet geldig. Als je werkgever toch een concurrentiebeding wilt toevoegen aan je bepaalde tijd contract moet hij dit sterk kunnen onderbouwen. Is er sprake van geheime kennis of specifieke bedrijfsinformatie die moet worden beschermd? Dan kan er een uitzondering worden gemaakt.
 

Concurrentiebeding bij ontslag

Ga jij bij een andere werkgever werken of wil je voor jezelf beginnen? Na je ontslag is een concurrentiebeding ook nog geldig. Wanneer jouw concurrentiebeding vervalt staat beschreven in je contract. Wil je echt niet zo lang hoeven wachten? Dan kun je ook in gesprek met jouw (ex-)werkgever. Wellicht is deze bereid andere afspraken met je te maken. Zo kun je soms het concurrentiebeding afkopen of kan de werkgever besluiten deze te laten vallen. Zorg er wel voor dat nieuwe afspraken altijd schriftelijk worden vastgesteld om toekomstige problemen te voorkomen.

Kom je er niet uit met je (ex-)werkgever? Dan kun je de hulp van een mediator inschakelen. Dit is een onpartijdige partij die helpt bij het maken van nieuwe afspraken. Misschien vindt jouw (ex-)werkgever het prima als je in dezelfde branche blijft werken, maar wil hij of zij niet dat je bij een specifiek bedrijf gaat werken. Een mediator is erin gespecialiseerd om compromissen te sluiten en de belangen van beide partijen te behartigen, dus de kans is groot dat je er op die manier met jouw werkgever wel uitkomt.
 

Een concurrentiebeding nietig laten verklaren

Ben je het volledig oneens met jouw concurrentiebeding of kom je er met je (ex-)werkgever niet uit? Dan kun je jouw concurrentiebeding nietig laten verklaren. Dit doe je bij een kantonrechter. Deze kantonrechter kan besluiten het concurrentiebeding ongedaan te maken of aan te passen. Daar kan hij of zij verschillende redenen voor hebben, zoals:

 • Jouw tijdelijke contract is stilzwijgend overgegaan in een vast contract en er is geen duidelijke motivatie meer voor het concurrentiebeding.
 • Je hebt een andere functie gekregen bij hetzelfde bedrijf, zonder dat er een nieuw contract is getekend. Het concurrentiebeding van jouw vorige contract is niet geldig in je nieuwe functie.
 • Je kunt door jouw strenge concurrentiebeding heel moeilijk een nieuwe baan vinden.
 • Je wordt te kort na of tijdens je proeftijd ontslagen.
 • De tijdsduur van het concurrentiebeding is te lang. Vaak houden rechters een maximum tijdsduur van een jaar aan.

Ook als je een boete hebt gekregen van jouw werkgever en je het hier niet mee eens bent, kun je terecht bij de kantonrechter. Als deze je concurrentiebeding aanpast of nietig verklaart, kan hij/zij je boete verminderen. De rechter werkt uit een belangenafweging: hij of zij vindt het belangrijk dat jij een nieuwe baan kunt vinden, maar wil ook het bedrijf beschermen. De belangen van beide partijen worden dus door de kantonrechter afgewogen. Zo houdt hij rekening met het concurrentiebeding zelf, maar ook met de verwachtingen van jou en je werkgever toen jullie het contract tekenden en met eventuele verandering in de situatie.
 

Het verschil tussen een concurrentiebeding en relatiebeding

Misschien staat er geen concurrentiebeding in je contract, maar wel een relatiebeding. Of misschien heb je ze wel allebei. Maar wat is een relatiebeding nou eigenlijk? Bij een relatiebeding mag je na het verlaten van het bedrijf geen contact opnemen met contacten van je werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leveranciers en klanten. Dit beding stelt je werkgever in om te voorkomen dat jij er, na je vertrek, met alle belangrijke klanten of leveranciers vandoor gaat. Heb je alleen een relatiebeding en geen concurrentiebeding? Dan mag je best voor een concurrent aan de slag of een eigen bedrijf opzetten, zolang je geen contact opneemt met belangrijke contacten.
 

Een voorbeeld van een concurrentiebeding

Benieuwd hoe een concurrentiebeding eruit ziet? Hier lees je een concurrentiebeding voorbeeld:

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Hier lees je een tweede concurrentiebeding voorbeeld:

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

CONCURRENTIEBEDING PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:

1. [BEDRIJF]. gevestigd en kantoorhoudende te [LOCATIE] [KVK NUMMER], ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM CEO], hierna te noemen: ‘Werkgever’,

En

2. [NAAM WERKNEMER] geboren op [GEBOORTEDATUM], wonende te [ADRES] hierna te noemen: ‘Werknemer’;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Op de arbeidsovereenkomst is voorts dit concurrentiebeding van toepassing. Het concurrentiebeding maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

Het is Werknemer zonder schriftelijke toestemming van Werkgever zowel gedurende als tot [TIJDSDUUR] na het einde van de arbeidsovereenkomst – ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen –, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever, niet toegestaan om:

op enigerlei wijze, binnen [LOCATIE], direct of indirect, gehonoreerd of ongehonoreerd, zelfstandig of in dienstverband, in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij enige persoon, instelling, werkgever of onderneming die soortgelijke, aanverwante of anderszins concurrerende activiteiten ontplooit als Werkgever of de aan hem gelieerde ondernemingen, dan wel daarin of daarbij enig belang hebben, bestaande uit [WERKZAAMHEDEN/FUNCTIE/SECTOR];

In geval van overtreding van dit concurrentiebeding is het boetebeding uit artikel 12 van de arbeidsovereenkomst onverkort van toepassing.

Dit is een voorbeeld van een motivatie voor een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract:

Functie en zwaarwegend bedrijfsbelang

Werkgever en Werknemer zijn het er over eens dat werkgever een zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang heeft in de zin van artikel 7:653 lid 2 BW op grond waarvan bovenstaand concurrentie- en relatiebeding rechtsgeldig overeengekomen kan worden. Werknemer vervult namelijk de functie van [FUNCTIE] bij Werkgever en heeft uit dien hoofde zeer specifieke kennis van de organisatie en over de relaties van de Werkgever. Werknemer heeft regelmatig contact met relaties of prospects van Werkgever, waardoor Werknemer kennis en informatie over deze voor Werkgever belangrijke relaties en/of prospects verkrijgt en toegang heeft tot bedrijfsgevoelige en commercieel waardevolle informatie, zoals prijzen, marges, marktaandelen, strategie, etc. Werkgever zal onevenredig benadeeld worden als Werknemer met de hiervoor genoemde zeer specifieke kennis van de organisatie en de relaties van de Werkgever direct na afloop van het dienstverband in dienst zal zijn bij of werkzaam zal zijn voor bedrijven of activiteiten zal verrichten die gelijk, gelijksoortig, aanverwant en/of concurrerend (kunnen) zijn met de activiteiten van Werkgever dan wel aan haar gelieerde ondernemingen, dan wel op enigerlei wijze gelijksoortige dan wel aanverwante diensten zal verlenen aan relaties van de Werkgever.

FAQ

 • Wat is een concurrentiebeding?
  Een concurrentiebeding is een beding dat kan worden vastgesteld door je werkgever. Onder dit beding mag je niet concurreren met je werkgever, bijvoorbeeld door te werken voor een concurrent of zelf een concurrerend bedrijf op te zetten.
 • Kun je een concurrentiebeding weigeren?
  Je mag een concurrentiebeding weigeren, maar het kan gebeuren dat je werkgever het hier niet mee eens is. Wel kun je proberen te onderhandelen met je werkgever of kun je een mediator inschakelen.
 • Wanneer vervalt een concurrentiebeding?
  Wanneer je concurrentiebeding vervalt, verschilt. Jouw specifieke termijn staat in je contract.